فیلمهای آموزشی فوتبال

فروش فیلمهای آموزشی فوتبال

فیلمهای آموزشی فوتبال

فروش فیلمهای آموزشی فوتبال

کد 500 ـ تمرینات سرعتی در فوتبال ـ کیفیت خوب ـ مدت 59 دقیقه ـ قیمت 3000 تومان ـ دی وی دی


کد 501 ـ ستارگان فوتبال انگلستان ـ کیفیت متوسط ـ مدت 58 دقیقه ـ قیمت 3000تومان ـ سی دی 


کد 502 ـ تمرینات یک به یک آلمان ـ کیفیت متوسط ـ مدت 34 دقیقه ـ قیمت 3000 تومان ـ سی دی


کد 503 ـ آموزش فوتبال 5 تا 9 سال ـ کیفیت متوسط ـ مدت 53 دقیقه ـ قیمت 3000تومان ـ سی دی


کد 504 ـ آموزش تکنیک و تاکتیک سوئد ـ کیفیت متوسط ـ مدت 63دقیقه ـ قیمت 3000تومان ـ سی دی


کد 505 ـ تمرینات تکنیک و تاکتیک ـ کیفیت متوسط ـ مدت 60 دقیقه ـ قیمت 3000تومان ـ سی دی


کد 506ـ آموزش فوتبال توسط پله (2) ـ کیفیت متوسط ـ مدت 60 دقیقه ـ قیمت 3000تومان ـ سی دی


کد 507ـ حرکات تکنیکی فوتبال توسط ستارگان ـ کیفیت متوسط ـ مدت 20دقیقه ـ قیمت 3000تومان ـ سی دی


کد 508ـ تمرینات مختلف فوتبال ـ کیفیت متوسط ـ مدت 63دقیقه ـ قیمت 3000تومان ـ سی دی


کد 509 ـ آموزش توسط ستارگان فوتبال انگلیس ـ کیفیت خوب ـ مدت 68دقیقه ـ قیمت 3000تومان ـ سی دی


کد 510ـ آموزش توسط ستارگان منچستر (1)ـ کیفیت خوب ـ مدت 73دقیقه ـ قیمت 3000تومان ـ سی دی


کد 511ـ آموزش تمرینات تکنیکی و تاکتیکی  ـ کیفیت متوسط ـ مدت 52 دقیقه ـ قیمت 3000تومان ـ سی دی


کد 512ـ آموزش توسط ستارگان منچستر (2) ـ کیفیت خوب ـ مدت 36دقیقه ـ قیمت 3000تومان ـ سی دی


کد 513ـ تمرینات پاس و حفظ توپ ـ کیفیت متوسط ـ مدت 55 دقیقه ـ قیمت 3000تومان ـ سی دی


کد 514ـ آموزش گلری سوئد ـ کیفیت متوسط ـ مدت 59 دقیقه ـ قیمت 3000تومان ـ سی دی


کد 515ـ تمرینات مختلف فوتبال ـ کیفیت متوسط ـ مدت 60 دقیقه ـ قیمت 3000تومان ـ سی دی


کد 516ـ آموزش کورور (2) ـ کیفیت متوسط ـ مدت 55 دقیقه ـ قیمت 3000تومان ـ سی دی


کد 517ـ تمرینات تیمهای جام جهانی 2002 ـ کیفیت متوسط ـ مدت 58 دقیقه ـ قیمت 3000تومان ـ سی دی


کد 518ـ تمرینات مختلف فوتبال ـ کیفیت متوسط ـ مدت 54 دقیقه ـ قیمت 3000تومان ـ سی دی


کد 519ـ تمرینات تاکتیکی ـ کیفیت متوسط ـ مدت 55 دقیقه ـ قیمت 3000تومان ـ سی دی


کد 520ـ تمرینات مختلف بدنی ـ کیفیت متوسط ـ مدت 48دقیقه ـ قیمت 3000تومان ـ سی دی


کد 521ـ تمرینات مختلف دروازه بانی ـ کیفیت متوسط ـ مدت 25 دقیقه ـ قیمت 3000تومان ـ سی دی


کد 522ـ کلاس تئوری خداداد در مورد بدنسازی ـ کیفیت متوسط ـ مدت 77 دقیقه ـ قیمت 3000تومان ـ سی دی


کد 523ـ آموزش کورور (1) ـ کیفیت متوسط ـ مدت 53 دقیقه ـ قیمت 3000تومان ـ سی دی


کد 524ـ تمرینات مختلف تاکتیکی ـ کیفیت متوسط ـ مدت 30 دقیقه ـ قیمت 3000تومان ـ سی دی


کد 525ـ آموزش دروازه بانی کوپکه ـ کیفیت متوسط ـ مدت 52 دقیقه ـ قیمت 3000تومان ـ سی دی


کد 526ـ آموزش 5 تا 9 سال ـ کیفیت متوسط ـ مدت 60 دقیقه ـ قیمت 3000تومان ـ سی دی


کد 527ـ آموزش کورور (3) ـ کیفیت متوسط ـ مدت 55 دقیقه ـ قیمت 3000تومان ـ سی دی


کد 528ـ آموزش توسط آلن شیرر ـ کیفیت خوب ـ مدت 76دقیقه ـ قیمت 3000تومان ـ سی دی


کد 529ـ آموزش گلری شیلتون ـ کیفیت متوسط ـ مدت 49دقیقه ـ قیمت 3000تومان ـ سی دی


کد 530ـ تمرینات مختلف تاکتیکی ـ کیفیت متوسط ـ مدت 60دقیقه ـ قیمت 3000تومان ـ سی دی


کد 531ـ آموزش توسط پله (1) ـ کیفیت خوب ـ مدت 51 دقیقه ـ قیمت 3000تومان ـ سی دی


کد 532ـ آموزش تاکتیک و تکنیک ـ کیفیت خوب ـ مدت 31 دقیقه ـ قیمت 3000تومان ـ سی دی


کد 533ـ آموزش دروازه بانی اسمیت ـ کیفیت خوب ـ مدت 58 دقیقه ـ قیمت 3000تومان ـ سی دی


کد 534ـ آموزش گلری فیفا ـ کیفیت متوسط  ـ مدت 58 دقیقه ـ قیمت 3000تومان ـ سی دی


کد 535ـ تمرینات سرعتی و هماهنگی با توپ و بدون توپ ـ کیفیت خوب ـ مدت 45 دقیقه ـ قیمت 3000تومان ـ سی دی


کد 536 ـ تمرینات تاکتیک فردی ـ کیفیت متوسط ـ مدت 60دقیقه ـ قیمت 3000تومان ـ سی دی


کد 537ـ تمرینات تکنیکی و دروازه بانی ـ کیفیت متوسط ـ مدت 50 دقیقه ـ قیمت 3000تومان ـ سی دی


کد 538ـ آموزش تاکتیکی و تکنیکی آژاکس ـ کیفیت متوسط ـ مدت 59 دقیقه ـ قیمت 3000تومان ـ  دی وی دی 


کد 539ـ تکنیک و تاکتیک ـ کیفیت خوب ـ مدت 20  دقیقه ـ قیمت 3000تومان ـ سی دی


کد 540ـ آموزش فوتبال سوئد ـ کیفیت متوسط ـ مدت 38دقیقه ـ قیمت 3000تومان ـ سی دی


کد 541ـ تمرینات تهاجمی ژاپن ـ کیفیت خوب ـ مدت 31 دقیقه ـ قیمت 3000تومان ـ  دی وی دی 


کد 542ـ تمرینات مختلف تکنیکی ـ کیفیت متوسط ـ مدت 60دقیقه ـ قیمت 3000تومان ـ سی دی


کد 543ـ تمرینات تکنیکی و تاکتیکی ـ کیفیت متوسط ـ مدت 61دقیقه ـ قیمت 3000تومان ـ سی دی


کد 544ـ تمرینات تیمهای جام جهانی ـ کیفیت خوب ـ مدت 60دقیقه ـ قیمت 3000تومان ـ سی دی


کد 545ـ آموزش دروازه بانی ـ کیفیت متوسط ـ مدت 58 دقیقه ـ قیمت 3000تومان ـ سی دی


کد 546ـ تمرینات مختلف بدنی ـ کیفیت خوب ـ مدت 48دقیقه ـ قیمت 3000تومان ـ سی دی


کد 547ـ آموزش حمله و گل زدن ـ کیفیت متوسط ـ مدت 59 دقیقه ـ قیمت 3000تومان ـ سی دی


کد 548ـ آموزش گلری بانوان ـ کیفیت خوب ـ مدت 29 دقیقه ـ قیمت 3000تومان ـ سی دی


کد 549ـ آموزش گلری اروپای شرقی ـ کیفیت متوسط ـ مدت 70 دقیقه ـ قیمت 3000تومان ـ  سی دی 


کد 550 ـ تمرینات انعطافی چابکی و سرعتی ـ کیفیت متوسط ـ مدت 63دقیقه ـ قیمت 3000تومان ـ سی دی


کد 551 ـ مجموعه تمرینات تاکتیکی ـ کیفیت متوسط ـ مدت 60دقیقه ـ قیمت 3000تومان ـ سی دی


کد552ـ حاشیه جام جهانی 2002ـ کیفیت متوسط ـ مدت 70دقیقه ـ قیمت 3000تومان ـ سی دی


کد 553 ـ تاریچه فوتبال و 100 سال با فیفا (1) ـ کیفیت خوب ـ مدت 95 دقیقه ـ قیمت 3000تومان ـ دی وی دی 


کد 554ـ تاریچه فوتبال و 100 سال با فیفا (2) ـ کیفیت خوب ـ مدت 98 دقیقه ـ قیمت 3000تومان ـ دی وی دی 


کد 555ـ زندگی دیوید بکهام ـ کیفیت خوب ـ مدت 60دقیقه ـ قیمت 3000تومان ـ دی وی دی 


کد 556 ـ آموزش فوتبال ـ کیفیت خوب ـ مدت 60 دقیقه ـ قیمت 3000تومان ـ دی وی دی 


کد 557 ـ مدرسه فوتبال آژاکس ـ کیفیت متوسط ـ مدت 35دقیقه ـ قیمت 3000تومان ـ سی دی


کد 558 ـ تمرینات بدنی و تاکتیکی ـ کیفیت متوسط ـ مدت 28دقیقه ـ قیمت 3000تومان ـ سی دی


کد 559 ـ تمرینات افزایش سرعت در همه ورزشها ـ کیفیت متوسط ـ مدت 31 دقیقه ـ قیمت 3000تومان ـ سی دی


کد560 ـ تمرینات انعطافی ویژه نونهالان ـ کیفیت خوب ـ مدت 40 دقیقه ـ قیمت 3000تومان ـ سی دی


کد 561 ـ تمرینات انعطافی ویژه بزرگسالان ـ کیفیت متوسط ـ مدت 23 دقیقه ـ قیمت 3000تومان ـ سی دی


کد562ـ تمرینات انعطافی ویژه نوجوانان ـ کیفیت خوب ـ مدت 23 دقیقه ـ قیمت 3000تومان ـ سی دی


کد 563 ـ تمرینات پلی متریک (1)ـ کیفیت متوسط ـ مدت 24 دقیقه ـ قیمت 3000تومان ـ سی دی


کد564ـ تمرینات پلی متریک (2)ـ کیفیت خوب ـ مدت 26دقیقه ـ قیمت 3000تومان ـ سی دی


کد 565 ـ آموزش 90 نوع دریبل ـ کیفیت متوسط ـ مدت 30 دقیقه ـ قیمت 3000تومان ـ  دی وی دی


کد 566 ـ آموزش کامل فوتبال با ترجمه فارسی (1)  ـ کیفیت خوب ـ مدت 125دقیقه ـ قیمت 3000تومان ـ سی دی


کد 567 ـ آموزش کامل فوتبال با ترجمه فارسی (2)  ـ کیفیت خوب ـ مدت 125دقیقه ـ قیمت 3000تومان ـ سی دی


کد 568 ـ آموزش کامل فوتبال با ترجمه فارسی (3)  ـ کیفیت خوب ـ مدت 125دقیقه ـ قیمت 3000تومان ـ سی دی


کد569 ـ تمرینات سرعتی و هماهنگی با توپ ـ کیفیت خوب ـ مدت 24دقیقه ـ قیمت 3000تومان ـ سی دی


کد 570 ـ مسابقات جهانی نوجوانان منچستر(دوبله) ـ کیفیت خوب ـ مدت 55 دقیقه ـ قیمت 3000تومان ـ  دی وی دی


کد 571 ـ آموزش فوتبال به نونهالان ـ کیفیت خوب ـ مدت 37دقیقه ـ قیمت 3000تومان ـ  دی وی دی

کد 572 ـ آموزش دروازه بانی کورور ـ کیفیت خوب ـ مدت 50 دقیقه ـ قیمت 3000تومان ـ  دی وی دی

کد 573 ـ تمرینات باشگاه ناپولی ایتالیا ـ کیفیت خوب ـ قیمت 3000تومان ـ  دی وی دی

کد 574 ـ آموزش فوتبال به نونهالان  ـ کیفیت متوسط ـ مدت 20  دقیقه ـ قیمت 3000تومان ـ  دی وی دی

کد 575 ـ افتتاحیه مسابقات جام جهانی 2010 ـ کیفیت خوب ـ مدت 36 دقیقه ـ قیمت 3000 تومان ـ دی وی دی فقط در کامپیوتر

کد 576 ـ زندگی کریس رونالدو ـ
کیفیت خوب ـ مدت 72 دقیقه ـ قیمت 3000 تومان ـ دی وی دی فقط در کامپیوتر

کد 577 ـ حرکات نمایشی فوتبال ـ کیفیت خوب ـ مدت 36 دقیقه ـ قیمت 3000 تومان ـ دی وی دی فقط در کامپیوتر

کد 578 ـ تاریخ جام های جهانی ـکیفیت خوب ـ مدت 250 دقیقه ـ قیمت 3000 تومان ـ دی وی دی فقط در کامپیوتر

کد 579 ـ زندگی مسی ـ 
کیفیت خوب ـ مدت 22 دقیقه ـ قیمت 3000 تومان ـ دی وی دی فقط در کامپیوتر

کد 580 ـ زندگی مارادونا ـ کیفیت خوب ـ مدت 90 دقیقه ـ قیمت 3000 تومان ـ دی وی دی فقط در کامپیوتر

کد 581 ـ زین الدین 2006 ـ کیفیت خوب ـ مدت 90 دقیقه ـ قیمت 3000 تومان ـ دی وی دی فقط در کامپیوتر

کد 582 ـ اختتا
میه جام جهانی 2010 ـ کیفیت خوب ـ مدت 29 دقیقه ـ قیمت 3000 تومان ـ دی وی دی فقط در کامپیوتر

کد 583 ـ برنامه جامع گرم کردن و پیشگیری از صدمات فوتبال ـ کیفیت خوب ـ مدت 20 دقیقه ـ قیمت 3000 تومان ـ دی وی دی

کد584 ـ برنامه تمرین در خانه ـ کیفیت خوب ـ مدت 30 دقیقه ـ قیمت 3000 تومان ـ دی وی دی

کد 585 ـ تمرینات تکنیک نونهالان ـ کیفیت خوب ـ مدت 30 دقیقه ـ قیمت 3000 تومان ـ دی وی دی فقط

 

برای خریدن فیلمها مبلغ هر فیلم + مبلغ 5000 تومان جهت پست سفارشی  ( جهت کلیه فیلمهامبلغ 5000 تومان ) را به شماره کارت سیبا بانک ملی به شماره6037991519112688   از طریق کارت به کارت  و یا از طریق واریز به شماره حساب 0304431277000 سیبا به نام امید زرین و پس از آن به شماره تلفن 09186918014 اس ام اس کنید تا با شما جهت ارسال فیلمهای انتخاب شده تماس گرفته شود

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ بهمن ۹۳ ، ۲۱:۲۹
امید زرین