فیلمهای آموزشی فوتبال

فروش فیلمهای آموزشی فوتبال

فیلمهای آموزشی فوتبال

فروش فیلمهای آموزشی فوتبال

لیست فیلمها

شنبه, ۲۵ بهمن ۱۳۹۳، ۰۹:۲۹ ب.ظ

کد 500 ـ تمرینات سرعتی در فوتبال ـ کیفیت خوب ـ مدت 59 دقیقه ـ قیمت 3000 تومان ـ دی وی دی


کد 501 ـ ستارگان فوتبال انگلستان ـ کیفیت متوسط ـ مدت 58 دقیقه ـ قیمت 3000تومان ـ سی دی 


کد 502 ـ تمرینات یک به یک آلمان ـ کیفیت متوسط ـ مدت 34 دقیقه ـ قیمت 3000 تومان ـ سی دی


کد 503 ـ آموزش فوتبال 5 تا 9 سال ـ کیفیت متوسط ـ مدت 53 دقیقه ـ قیمت 3000تومان ـ سی دی


کد 504 ـ آموزش تکنیک و تاکتیک سوئد ـ کیفیت متوسط ـ مدت 63دقیقه ـ قیمت 3000تومان ـ سی دی


کد 505 ـ تمرینات تکنیک و تاکتیک ـ کیفیت متوسط ـ مدت 60 دقیقه ـ قیمت 3000تومان ـ سی دی


کد 506ـ آموزش فوتبال توسط پله (2) ـ کیفیت متوسط ـ مدت 60 دقیقه ـ قیمت 3000تومان ـ سی دی


کد 507ـ حرکات تکنیکی فوتبال توسط ستارگان ـ کیفیت متوسط ـ مدت 20دقیقه ـ قیمت 3000تومان ـ سی دی


کد 508ـ تمرینات مختلف فوتبال ـ کیفیت متوسط ـ مدت 63دقیقه ـ قیمت 3000تومان ـ سی دی


کد 509 ـ آموزش توسط ستارگان فوتبال انگلیس ـ کیفیت خوب ـ مدت 68دقیقه ـ قیمت 3000تومان ـ سی دی


کد 510ـ آموزش توسط ستارگان منچستر (1)ـ کیفیت خوب ـ مدت 73دقیقه ـ قیمت 3000تومان ـ سی دی


کد 511ـ آموزش تمرینات تکنیکی و تاکتیکی  ـ کیفیت متوسط ـ مدت 52 دقیقه ـ قیمت 3000تومان ـ سی دی


کد 512ـ آموزش توسط ستارگان منچستر (2) ـ کیفیت خوب ـ مدت 36دقیقه ـ قیمت 3000تومان ـ سی دی


کد 513ـ تمرینات پاس و حفظ توپ ـ کیفیت متوسط ـ مدت 55 دقیقه ـ قیمت 3000تومان ـ سی دی


کد 514ـ آموزش گلری سوئد ـ کیفیت متوسط ـ مدت 59 دقیقه ـ قیمت 3000تومان ـ سی دی


کد 515ـ تمرینات مختلف فوتبال ـ کیفیت متوسط ـ مدت 60 دقیقه ـ قیمت 3000تومان ـ سی دی


کد 516ـ آموزش کورور (2) ـ کیفیت متوسط ـ مدت 55 دقیقه ـ قیمت 3000تومان ـ سی دی


کد 517ـ تمرینات تیمهای جام جهانی 2002 ـ کیفیت متوسط ـ مدت 58 دقیقه ـ قیمت 3000تومان ـ سی دی


کد 518ـ تمرینات مختلف فوتبال ـ کیفیت متوسط ـ مدت 54 دقیقه ـ قیمت 3000تومان ـ سی دی


کد 519ـ تمرینات تاکتیکی ـ کیفیت متوسط ـ مدت 55 دقیقه ـ قیمت 3000تومان ـ سی دی


کد 520ـ تمرینات مختلف بدنی ـ کیفیت متوسط ـ مدت 48دقیقه ـ قیمت 3000تومان ـ سی دی


کد 521ـ تمرینات مختلف دروازه بانی ـ کیفیت متوسط ـ مدت 25 دقیقه ـ قیمت 3000تومان ـ سی دی


کد 522ـ کلاس تئوری خداداد در مورد بدنسازی ـ کیفیت متوسط ـ مدت 77 دقیقه ـ قیمت 3000تومان ـ سی دی


کد 523ـ آموزش کورور (1) ـ کیفیت متوسط ـ مدت 53 دقیقه ـ قیمت 3000تومان ـ سی دی


کد 524ـ تمرینات مختلف تاکتیکی ـ کیفیت متوسط ـ مدت 30 دقیقه ـ قیمت 3000تومان ـ سی دی


کد 525ـ آموزش دروازه بانی کوپکه ـ کیفیت متوسط ـ مدت 52 دقیقه ـ قیمت 3000تومان ـ سی دی


کد 526ـ آموزش 5 تا 9 سال ـ کیفیت متوسط ـ مدت 60 دقیقه ـ قیمت 3000تومان ـ سی دی


کد 527ـ آموزش کورور (3) ـ کیفیت متوسط ـ مدت 55 دقیقه ـ قیمت 3000تومان ـ سی دی


کد 528ـ آموزش توسط آلن شیرر ـ کیفیت خوب ـ مدت 76دقیقه ـ قیمت 3000تومان ـ سی دی


کد 529ـ آموزش گلری شیلتون ـ کیفیت متوسط ـ مدت 49دقیقه ـ قیمت 3000تومان ـ سی دی


کد 530ـ تمرینات مختلف تاکتیکی ـ کیفیت متوسط ـ مدت 60دقیقه ـ قیمت 3000تومان ـ سی دی


کد 531ـ آموزش توسط پله (1) ـ کیفیت خوب ـ مدت 51 دقیقه ـ قیمت 3000تومان ـ سی دی


کد 532ـ آموزش تاکتیک و تکنیک ـ کیفیت خوب ـ مدت 31 دقیقه ـ قیمت 3000تومان ـ سی دی


کد 533ـ آموزش دروازه بانی اسمیت ـ کیفیت خوب ـ مدت 58 دقیقه ـ قیمت 3000تومان ـ سی دی


کد 534ـ آموزش گلری فیفا ـ کیفیت متوسط  ـ مدت 58 دقیقه ـ قیمت 3000تومان ـ سی دی


کد 535ـ تمرینات سرعتی و هماهنگی با توپ و بدون توپ ـ کیفیت خوب ـ مدت 45 دقیقه ـ قیمت 3000تومان ـ سی دی


کد 536 ـ تمرینات تاکتیک فردی ـ کیفیت متوسط ـ مدت 60دقیقه ـ قیمت 3000تومان ـ سی دی


کد 537ـ تمرینات تکنیکی و دروازه بانی ـ کیفیت متوسط ـ مدت 50 دقیقه ـ قیمت 3000تومان ـ سی دی


کد 538ـ آموزش تاکتیکی و تکنیکی آژاکس ـ کیفیت متوسط ـ مدت 59 دقیقه ـ قیمت 3000تومان ـ  دی وی دی 


کد 539ـ تکنیک و تاکتیک ـ کیفیت خوب ـ مدت 20  دقیقه ـ قیمت 3000تومان ـ سی دی


کد 540ـ آموزش فوتبال سوئد ـ کیفیت متوسط ـ مدت 38دقیقه ـ قیمت 3000تومان ـ سی دی


کد 541ـ تمرینات تهاجمی ژاپن ـ کیفیت خوب ـ مدت 31 دقیقه ـ قیمت 3000تومان ـ  دی وی دی 


کد 542ـ تمرینات مختلف تکنیکی ـ کیفیت متوسط ـ مدت 60دقیقه ـ قیمت 3000تومان ـ سی دی


کد 543ـ تمرینات تکنیکی و تاکتیکی ـ کیفیت متوسط ـ مدت 61دقیقه ـ قیمت 3000تومان ـ سی دی


کد 544ـ تمرینات تیمهای جام جهانی ـ کیفیت خوب ـ مدت 60دقیقه ـ قیمت 3000تومان ـ سی دی


کد 545ـ آموزش دروازه بانی ـ کیفیت متوسط ـ مدت 58 دقیقه ـ قیمت 3000تومان ـ سی دی


کد 546ـ تمرینات مختلف بدنی ـ کیفیت خوب ـ مدت 48دقیقه ـ قیمت 3000تومان ـ سی دی


کد 547ـ آموزش حمله و گل زدن ـ کیفیت متوسط ـ مدت 59 دقیقه ـ قیمت 3000تومان ـ سی دی


کد 548ـ آموزش گلری بانوان ـ کیفیت خوب ـ مدت 29 دقیقه ـ قیمت 3000تومان ـ سی دی


کد 549ـ آموزش گلری اروپای شرقی ـ کیفیت متوسط ـ مدت 70 دقیقه ـ قیمت 3000تومان ـ  سی دی 


کد 550 ـ تمرینات انعطافی چابکی و سرعتی ـ کیفیت متوسط ـ مدت 63دقیقه ـ قیمت 3000تومان ـ سی دی


کد 551 ـ مجموعه تمرینات تاکتیکی ـ کیفیت متوسط ـ مدت 60دقیقه ـ قیمت 3000تومان ـ سی دی


کد552ـ حاشیه جام جهانی 2002ـ کیفیت متوسط ـ مدت 70دقیقه ـ قیمت 3000تومان ـ سی دی


کد 553 ـ تاریچه فوتبال و 100 سال با فیفا (1) ـ کیفیت خوب ـ مدت 95 دقیقه ـ قیمت 3000تومان ـ دی وی دی 


کد 554ـ تاریچه فوتبال و 100 سال با فیفا (2) ـ کیفیت خوب ـ مدت 98 دقیقه ـ قیمت 3000تومان ـ دی وی دی 


کد 555ـ زندگی دیوید بکهام ـ کیفیت خوب ـ مدت 60دقیقه ـ قیمت 3000تومان ـ دی وی دی 


کد 556 ـ آموزش فوتبال ـ کیفیت خوب ـ مدت 60 دقیقه ـ قیمت 3000تومان ـ دی وی دی 


کد 557 ـ مدرسه فوتبال آژاکس ـ کیفیت متوسط ـ مدت 35دقیقه ـ قیمت 3000تومان ـ سی دی


کد 558 ـ تمرینات بدنی و تاکتیکی ـ کیفیت متوسط ـ مدت 28دقیقه ـ قیمت 3000تومان ـ سی دی


کد 559 ـ تمرینات افزایش سرعت در همه ورزشها ـ کیفیت متوسط ـ مدت 31 دقیقه ـ قیمت 3000تومان ـ سی دی


کد560 ـ تمرینات انعطافی ویژه نونهالان ـ کیفیت خوب ـ مدت 40 دقیقه ـ قیمت 3000تومان ـ سی دی


کد 561 ـ تمرینات انعطافی ویژه بزرگسالان ـ کیفیت متوسط ـ مدت 23 دقیقه ـ قیمت 3000تومان ـ سی دی


کد562ـ تمرینات انعطافی ویژه نوجوانان ـ کیفیت خوب ـ مدت 23 دقیقه ـ قیمت 3000تومان ـ سی دی


کد 563 ـ تمرینات پلی متریک (1)ـ کیفیت متوسط ـ مدت 24 دقیقه ـ قیمت 3000تومان ـ سی دی


کد564ـ تمرینات پلی متریک (2)ـ کیفیت خوب ـ مدت 26دقیقه ـ قیمت 3000تومان ـ سی دی


کد 565 ـ آموزش 90 نوع دریبل ـ کیفیت متوسط ـ مدت 30 دقیقه ـ قیمت 3000تومان ـ  دی وی دی


کد 566 ـ آموزش کامل فوتبال با ترجمه فارسی (1)  ـ کیفیت خوب ـ مدت 125دقیقه ـ قیمت 3000تومان ـ سی دی


کد 567 ـ آموزش کامل فوتبال با ترجمه فارسی (2)  ـ کیفیت خوب ـ مدت 125دقیقه ـ قیمت 3000تومان ـ سی دی


کد 568 ـ آموزش کامل فوتبال با ترجمه فارسی (3)  ـ کیفیت خوب ـ مدت 125دقیقه ـ قیمت 3000تومان ـ سی دی


کد569 ـ تمرینات سرعتی و هماهنگی با توپ ـ کیفیت خوب ـ مدت 24دقیقه ـ قیمت 3000تومان ـ سی دی


کد 570 ـ مسابقات جهانی نوجوانان منچستر(دوبله) ـ کیفیت خوب ـ مدت 55 دقیقه ـ قیمت 3000تومان ـ  دی وی دی


کد 571 ـ آموزش فوتبال به نونهالان ـ کیفیت خوب ـ مدت 37دقیقه ـ قیمت 3000تومان ـ  دی وی دی

کد 572 ـ آموزش دروازه بانی کورور ـ کیفیت خوب ـ مدت 50 دقیقه ـ قیمت 3000تومان ـ  دی وی دی

کد 573 ـ تمرینات باشگاه ناپولی ایتالیا ـ کیفیت خوب ـ قیمت 3000تومان ـ  دی وی دی

کد 574 ـ آموزش فوتبال به نونهالان  ـ کیفیت متوسط ـ مدت 20  دقیقه ـ قیمت 3000تومان ـ  دی وی دی

کد 575 ـ افتتاحیه مسابقات جام جهانی 2010 ـ کیفیت خوب ـ مدت 36 دقیقه ـ قیمت 3000 تومان ـ دی وی دی فقط در کامپیوتر

کد 576 ـ زندگی کریس رونالدو ـ
کیفیت خوب ـ مدت 72 دقیقه ـ قیمت 3000 تومان ـ دی وی دی فقط در کامپیوتر

کد 577 ـ حرکات نمایشی فوتبال ـ کیفیت خوب ـ مدت 36 دقیقه ـ قیمت 3000 تومان ـ دی وی دی فقط در کامپیوتر

کد 578 ـ تاریخ جام های جهانی ـکیفیت خوب ـ مدت 250 دقیقه ـ قیمت 3000 تومان ـ دی وی دی فقط در کامپیوتر

کد 579 ـ زندگی مسی ـ 
کیفیت خوب ـ مدت 22 دقیقه ـ قیمت 3000 تومان ـ دی وی دی فقط در کامپیوتر

کد 580 ـ زندگی مارادونا ـ کیفیت خوب ـ مدت 90 دقیقه ـ قیمت 3000 تومان ـ دی وی دی فقط در کامپیوتر

کد 581 ـ زین الدین 2006 ـ کیفیت خوب ـ مدت 90 دقیقه ـ قیمت 3000 تومان ـ دی وی دی فقط در کامپیوتر

کد 582 ـ اختتا
میه جام جهانی 2010 ـ کیفیت خوب ـ مدت 29 دقیقه ـ قیمت 3000 تومان ـ دی وی دی فقط در کامپیوتر

کد 583 ـ برنامه جامع گرم کردن و پیشگیری از صدمات فوتبال ـ کیفیت خوب ـ مدت 20 دقیقه ـ قیمت 3000 تومان ـ دی وی دی

کد584 ـ برنامه تمرین در خانه ـ کیفیت خوب ـ مدت 30 دقیقه ـ قیمت 3000 تومان ـ دی وی دی

کد 585 ـ تمرینات تکنیک نونهالان ـ کیفیت خوب ـ مدت 30 دقیقه ـ قیمت 3000 تومان ـ دی وی دی فقط

 

برای خریدن فیلمها مبلغ هر فیلم + مبلغ 5000 تومان جهت پست سفارشی  ( جهت کلیه فیلمهامبلغ 5000 تومان ) را به شماره کارت سیبا بانک ملی به شماره6037991519112688   از طریق کارت به کارت  و یا از طریق واریز به شماره حساب 0304431277000 سیبا به نام امید زرین و پس از آن به شماره تلفن 09186918014 اس ام اس کنید تا با شما جهت ارسال فیلمهای انتخاب شده تماس گرفته شود

 

 

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۳/۱۱/۲۵
امید زرین

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی